Ansatte i Stil Tekstilservice som holder hendene opp i luften

Om oss

Bestill gratis befaring

Familiebedriften Stil Tekstilservice har helt siden starten i 1949 satset på stabile relasjoner, både med våre ansatte og våre kunder. Med 70 års erfaring, arbeider vi aktivt for å være en foretrukket samarbeidspartner i alle ledd når det gjelder matter, logomatter, vask av arbeidstøy og mopper.

Komplett produktportefølje

Stil Tekstilservice har fokus på å ha en positiv bedriftskultur, og har en ansvarsbevisst holdning til miljøet og verden omkring oss. Dagens krav til effektivitet har medført at vi kontinuerlig fokuserer på å levere produkter som gir fordeler for våre kunder. Som en naturlig konsekvens av dette, tilbyr vi en komplett produktportefølje innen vårt segment: matter, arbeidsklær og mopper. I dag er vi et av landets mest moderne, miljøvennlige og effektive vaskerier. Dette fikk vi bevist i 2011 da vi ble kåret til Årets Bedrift i Follo. I 2019 fylte Stil Tekstilservice 70 år.

 

Fra Larvik til Lillehammer og fra Kongsberg til Kongsvinger

Vårt distribusjonsapparat betjener kunder over hele Østlandet, fra Larvik til Lillehammer og fra Kongsberg til Kongsvinger. Ved avtaler som går utover vårt eget geografiske distrikt, har vi gode samarbeidspartnere som kan betjene våre kunder.

Vi har 25 faste sjåfører med bred erfaring og lang ansiennitet, som betjener våre kunder hver eneste dag. Dersom en av sjåførene ikke kan betjene en kunde, vil en av våre fast ansatte vikarer ta over. Det er et sterkt prinsipp hos oss at kundene alltid skal betjenes.

I tillegg til å være bedriftens ansikt utad har hver sjåfør et personlig ansvar for sine kunder. Egenskaper som serviceinnstilling, nøyaktighet og gode kommunikasjonsevner er derfor viktig for våre sjåfører. Punktlighet er noe vi tar på alvor. Våre kunder skal vite at vi kommer, og når vi kommer. Det er blitt sagt fra flere av våre kunder at man kan stille klokka etter sjåførene fra Stil. Og det jobber vi hardt for å opprettholde!

Et kart over reiseruten til Stil tekstilservice


Fokus på kontinuitet

Vi får ofte spørsmål om hva som skjer dersom sykdom eller stor arbeidsmengde oppstår. Både Stil Tekstilservice og våre samarbeidspartnere er opptatt av gode rutiner, og har derfor faste prosedyrer som sørger for effektive løsninger ved uforutsette hendelser. Fordi vi vet at punktlighet er avgjørende, tar vi alle forholdsregler for å oppfylle våre kunders forventning.

Dette innebærer at:

 • Alle våre faste servicesjåfører har sine egne faste ansatte vikarer.
 • Vikarene våre kjenner rutene og rutinene godt og stepper inn ved behov.
 • Ved avtaler som går utover vårt eget geografiske distrikt, har vi gode samarbeidspartnere som kan betjene våre kunder.

Vi er stolte av vårt distribusjonsapparat og er trygge på at våre kunder alltid får hva de har bestilt.

 

Stil Tekstilservice er medlem av Rent-Gruppen

Stil Tekstilservice inngikk en avtale med Rent i 2016, og vi har siden den gang hatt et nært samarbeid. Rent er en av Nordens mest effektive og miljøvennlige tekstilleverandører bestående av syv norske industrielle vaskerier. Vaskeriene tilbyr vaskeritjenester og utleie av tekstiler innen hotell og restaurant, helse, offshore, arbeidstøy, matter, mopper og lignende.

Medlemmene av Rent-Gruppen holder alltid høy standard og jobber kontinuerlig med sikkerhet knyttet til hygiene. Stil Tekstilservice kan sikre renhold som hindrer smittespredning. Rent-Gruppen er kjent for leveringsdyktighet, fleksibilitet og stor kapasitet.

For Stil Tekstilservice sine kunder betyr dette samarbeidet at kvalitetsvarer blir hentet og levert til avtalt tid i hele Norge – selv utenfor vårt eget geografiske leveringsområde. Samtlige bedrifter er svanemerkede, ISO-sertifiserte og medlem i NRV.

 

En mann som bærer en opprullet matte

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (Åpenhetsloven)

Innledning
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I denne redegjørelsen vil vi beskrive våre retningslinjer og rutiner for hvordan vår virksomhet håndterer risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi beskrive hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Avslutningsvis vil vi si noe om hvilke tiltak vi har iverksatt for å følge opp våre identifiserte risikopunkter, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Virksomhet og driftsområde
Stil Tekstilservice AS er et industrivaskeri lokalisert i Nordre Follo Kommune med leveranser over hele det sentrale Østlandet.
Virksomheten i konsernet består hovedsakelig av vask og utleie av tekstiler, mopper og matter.
Selskapet har adresse Industriveien 9, 1400 Ski.
I vår selskapsstruktur er det selskapene Stil Tekstilservice AS og Stil Invest AS som oppnår terskelverdiene for hvem loven gjelder for. Denne redegjørelsen omhandler i hovedsak Stil Tekstilservice, da dette er vår kjernevirksomhet og det er der vi har tilnærmet alle våre underleverandører, mens Stil Invest AS i hovedsak er et investeringsselskap. Retningslinjer, rutiner og tiltak for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil implementeres også for Stil Invest AS og alle de andre alle selskaper i vårt konsern.

Retningslinjer og rutiner
Implementering av åpenhetsloven:
Styret har hatt en felles presentasjon av åpenhetsloven, og vedtok på styremøte 01.06.23 det følgende:
• Styret vedtok at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven.
• Styret vedtok en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, som også omfatter leverandørkjeder og forretningsforbindelser.
• Styret vedtok at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse på egen nettside for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer og innen fristen satt til 30.juni, samt at virksomheten skal overholde informasjonsplikten.
• Daglig leder Merete Natalie Hagen Ugland er ansvarlig for å følge opp implementeringen av åpenhetsloven og vil koordinere det videre arbeidet.
• Merete Natalie Hagen Ugland vil rapportere status på aktsomhetsprosessen, inkludert status for gjennomførte risikotiltak til styret på styremøtene, samt ved materielle endringer i risikobildet eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Risikovurdering etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger
Stil Tekstilservice AS skal, i tråd med loven, fremme respekt og jobbe aktivt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele vår leverandørkjede. Dette fra utvinning av råvarer til leveranse av ferdigproduserte varer og alle ledd i levering av tjenester.
Konsernet arbeider kontinuerlig for å fremme lovens formål i egen virksomhet, og mot leverandører og forretningsforbindelser og stiller krav til sine leverandører knyttet til menneskerettigheter, med særlig fokus på arbeidstid.
I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines’ digitale løsning og tjenester. Factlines er et norskeid, uavhengig selskap, og er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeder. Denne digitale løsningen gir oss effektiv og etterprøvbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører og vi har valgt å gjøre aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger av våre 25 største leverandører.

Stil Tekstilservice AS vil årlig gjøre informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhentingen gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontraktbestemmelser.

Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser. Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

Tiltak og forventet resultat av disse
Tiltak 1: Oppfølging av Åpenhetsloven skal omtales i kontrakter med underleverandører, der det kreves at leverandørene forplikter seg til en god forretningsetikk ved å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres virksomhet.

Tiltak 2: Etterfølgelse av Åpenhetsloven vil bli et fast protokollført punkt på styremøter og andre aktuelle interne møter, på lik linje med f.eks. oppfølging av HMS.

Tiltak 3: Ved inngåelse av nye avtaler med f.eks. rengjøringstjenester og andre mindre og større avtaler, vil vi i forbindelse med tilbud/kontrakt etterspørre dokumentasjon på deres arbeid med Åpenhetsloven.

Tiltak 4: Stil Tekstilservice AS vil gjennomføre møter med de eventuelle selskapene vi vil vurdere som i risikogruppen, der vi vil etterspørre en gjennomgang rundt deres rutiner rundt Åpenhetsloven.

Tiltakene vil revideres ved behov.
Spørsmål vedrørende Stil Tekstilservice sin etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til daglig leder Merete Natalie Hagen Ugland på merete@stil.no.

Stil Tekstilservice har fra dag en levert et veldig godt inntrykk og tar oss som kunde seriøst. Jeg opplever mine kontakter som veldig løsningsorienterte. De er også fleksible og greie å samarbeide med, da vi noen ganger får behov som er utenfor “standarden”, noe de pr. dags dato har respondert raskt på. Produktene vi får via Stil Tekstilservice er også av den høyeste kvalitet.

Thor Nielsen, Markeds- og innkjøpsdirektør Insider-Facility Services AS

Vi bryr oss om miljøet

Stil Tekstilservice ble sommeren 2009 tildelt retten til å bruke Svanemerket. Dette er et miljømerke som henger høyt, og er en anerkjennelse av våre anstrengelser for å bli en av bransjens reneste.

Ønsket om å bli Svanemerket har vært et ledd i en naturlig utvikling for Stil, og vi tar ansvaret svært alvorlig. Bedriften har i mange år gjort det som er mulig for å skåne miljøet.

Svanemerket

Vi fokuserer på å minske forbruket av gass, vann, strøm og kjemikalier. Vi har som mål og være en ledende aktør når det gjelder miljø. For våre kunder betyr dette at Stil Tekstilservice er en av bransjen minst miljøbelastende.

Stil Tekstilservice er også ISO 14001-sertifisert. Det er den internasjonale anerkjente standarden for miljøledelse, og viser at bedriften aktivt reduserer miljøbelastningene til et minimum.

ISO-sertifisert bedrift

2500

Matter ut døren om dagen

25

Faste sjåfører

230

Inspirerende arbeidsdager i året

27

Daglige latterkramper
 • Stil Tekstilservice sjåfør
 • Stil Tekstilservice arbeidsklær
 • Stil Tekstilservice sjåfør
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice lager
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte
 • Stil Tekstilservice ansatte

Vår historie

2019

Stil Tekstilservice feiret 70 års jubileum. Samme år lanserte Stil den nye og banebrytende matten MicroLUXX.

2017

Stil Tekstilservice sikret sitt miljøstyringssystem og ble ISO 14001-sertifisert.

2014

Ny organisering av Ren Side - tilbake til manuell pakking og sortering. En helt klar effektivisering av ferdigstillelse av arbeidstøy. Stor investering i helt nytt matteanlegg og hengebaner til begge vaskerørene.

2013

1. januar 2013 ble Merete, tredje generasjon, ny daglig leder. Nytt logistikk og faktureringssystem ble startet opp 1. mai.

2012

Moppelageret brant ned etter en dramatisk natt i januar 2012. Oppbyggingen medførte at vi fikk ytterligere 300 kvm opplessing. Våren samme år ble Stil utnevnt til Årets Bedrift i Follo.

2010 - 2011

Stil hadde mange viktige prosjekter i 2010 og 2011: Steamless Laundry som det første i Norge. Dette var et prosjekt som baserte seg kun på bruk av gass. Svanemerket fikk vi i 2010. Prosjekt LEAN ble startet i 2011.

2005

Etter at renserivirksomhet hadde vært hovedområdet siden oppstarten i 1949, solgte vi den siste rensemaskinen i 2005 - fra da var Stil kun vaskeri.

2004

Etter 15 år besluttet vi at Stil Arbeidstøy måtte profesjonaliseres og solgte aksjene til Univern, som til den dag i dag fortsatt leier lokaler av Stil Invest Eiendom.

2002

Dust Troll ble innlemmet i Stil-familien med stor suksess. i 2002 hadde de en omsetning på 5,5 mill og nesten tredoblet dette i 2009, før Stil Tekstilservice og Dust Troll ble fusjonert i 2010.

1998

Siste store byggetrinn ble innviet oktober 1998 - dagens Univernbygg.

1994

Tilbygget som ble satt opp i 1992 gjorde det mulig å investere i det første vaskerøret - et stort skritt fordi dette var helt nytt i Norge for matter og arbeidstøy. Samme år ble industrirenseriet kjøpt opp fra familien Sundal.

1992

Stil startet dette året med mopper for renholdsbyråer i samarbeid med to andre vaskerier. Mopper er i dag vårt tredje og siste produktområde. Et nytt stort tilbygg ble satt opp samme år som i dag er dagens kontor/kantine og opplessingshall.

1985

Dette året ble Stil et aksjeselskap – Terje ble daglig leder. Andre generasjon var godt i gang – både Turid og Terje ønsket å satse videre.

1976

Av- og pålessing, merking, vask og rens, pakking og systue - alt foregikk i samme hallen. Her står Anne Kate og pakker til høyre i bildet.

1973

Neste generasjon tok over bedriften. Terje kom rett fra militærtjenesten og ledet Stil. Samme året startet Stil som en av de første i Norge med utleie av matter. Dette var en relativt liten andel av omsetningen de første 4-5 årene, men var en suksess helt fra starten. I dag står matter for 65 % av omsetningen.

1966

Stil flyttet til Ski – her bygde de et helt nytt bygg i Industriveien 9. De første årene var det kun service innen arbeidstøy og håndklær.

1955

Renseriet brant ned - noe som preget Stil i mange år. Bedriften lot seg likevel ikke knekke og bygde seg raskt opp igjen.

1952

Flyttet til Klemetsrud - ble mer og mer arbeidstøy for bedrifter.

1949

Stil Renseri startet opp på Tøyen i 1949 av Gunvor og Kaare Grytnes. Navnet Stil kom trolig fra «Style» – et uttrykk brukt mye etter krigen. Det startet med privatkunder.

Gratis befaring

Alle kunder er ulike og har behov for tilpassede løsninger til sine lokaler. Vi i Stil Tekstilservice kommer gjerne på en gratis befaring, slik at vi kan kartlegge hvor behovet deres ligger. Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt!